13.02.2023 - 24.02.2023 - Wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, aby osiągnąć wymarzone zawody.

Cel ogólny: Poznanie bliżej swoich zmysłów i ciała, a także poszerzanie wiedzy, zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku.
 • Rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki.
 • Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa związane z danym zawodem;
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
 • Rozwijanie myślenia twórczego oraz wyobraźni;
 • Rozwijanie umiejętności układania pytań.

Współpraca z rodzicami:

 • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
 • Opowiadamy dziecku jakie zawody wykonuje jego najbliżsi.