Koncepcja Pracy Przedszkola

 • Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra. Jest on również jednak uwarunkowany strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem.

  — Jan Paweł II

  Podstawa prawna:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustaw,  w tym w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz.560).

  Nasze przedszkole:

  • Przedszkole Sióstr Elżbietanek mieści się w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bydgoszczy.
  • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która nieustannie dba o swój rozwój zawodowy i podniesienie poziomu warsztatu pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia.
  • Placówka obejmuje: pięć sal dydaktycznych, pięć odrębnych łazienek, dwa pomieszczenia na szatnię, salę gimnastyczną, sypialnię dla dzieci młodszych, pomieszczenie na suchy basen z kulkami, kuchnię, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze.
  • Sale wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci.
  • Dobrze wyposażona sala gimnastyczna umożliwia zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu oraz znacząco wpływa na rozwój ruchowy dzieci.
  • Przedszkole posiada duży, ogrodzony ogród z nowoczesnym i urozmaiconym sprzętem rekreacyjno-gimnastycznym, dostosowanym do możliwości wiekowych dzieci.
  • W ogrodzie znajduje się również Grota Matki Bożej – miejsce do wspólnej modlitwy oraz plac przeznaczony do występów plenerowych.
   

  Priorytety:

  • Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach z Bogiem, rodzicami i środowiskiem.
  • Dostosowanie przedszkola w zakresie materialnym, kadrowym do wymagań programowych z uwzględnieniem potencjalnych możliwości dzieci.
  • Wypracowanie dobrych stosunków międzyludzkich i właściwej komunikacji społecznej.
  • Misja:
  • Jesteśmy publicznym przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety Prowincji Toruńskiej.
  • Podstawą działania naszego przedszkola jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji wychowania.
  • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania katolicki system wartości.
  • Wzmacniamy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowaniu chrześcijańskiej postawy oraz wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

  Wizja:

  • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach z Bogiem, z rodzicami i środowiskiem.
  • Troszczymy się o rozwój duchowy, moralny dzieci oraz dbamy o ich harmonijny rozwój intelektualny, społeczny i fizyczno-zdrowotny.
  • Dajemy im  możliwość kreatywnego myślenia i działania w powiązaniu z realizacją treści programu dydaktyczno-wychowawczego oraz okazję uczestniczenia w szerokim wachlarzu ciekawych zajęć dodatkowych.
  • Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę oraz możliwość zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach, w poczuciu miłości, akceptacji i wzajemnego szacunku.
  • Zapewniamy wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i wzorową komunikację.
  • Realizujemy swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, a także  z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola.
  • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich realizujemy poprzez:
  • Praktykę codziennej modlitwy porannej, przed i po posiłkach.
  • Udział w zajęciach katechezy.
  • Śpiew pieśni religijnych znanych i naukę nowych.
  • Comiesięczną Eucharystię sprawowaną z udziałem dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
  • Przeżywanie kolejnych tajemnic roku liturgicznego – Adwentu (Msze Roratnie), Świąt Bożego Narodzenia (Wigilia grupowa, Jasełka), Wielkiego Postu (Droga Krzyżowa dla dzieci) i Świąt Wielkanocnych.

  Wizja absolwenta:

  • Nasi wychowankowie rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie.
  • Znają swoją godność Dziecka Bożego, a wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.
  • Zdobyta w przedszkolu wiedza, umiejętności i sprawności, pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym w dalszej edukacji i w dorosłym życiu.
  • W przyszłości kierować się będą takimi wartościami  moralnymi  jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
  • Są ciekawi świata, twórczy i aktywni.
  • Potrafią nawiązać przyjazne kontakty z ludźmi.
  • Są otwarci i wrażliwi na potrzeby innych.
  • Mają ukształtowane poczucie przynależności i tożsamości narodowej.

  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

  Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez:

  • ujednolicenie oddziaływań procesów wychowawczych między domem rodzinnym a przedszkolem,
  • zapoznawanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami i planami pracy,
  • wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej,
  • udzielanie pomocy przez specjalistów,
  • aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola,
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej (pedagogizacja rodziców).

  Przedszkole współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami użyteczności publicznej:

  • Szkołą podstawową (Nr 41 i Nr 63) – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach otwartych, zawodach sportowych, spotkania podczas różnych uroczystości.
  • Przedszkolem (Św. Królowej Jadwigi i Wesołe serduszka) – wzajemny udział w różnych uroczystościach, teatrzykach, organizowanie różnego rodzaju konkursów.
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – udział w warsztatach, kursach doskonalących i szkoleniowych Rady Pedagogicznej, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców.
  • Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, udział w zajęciach edukacyjnych.
  • Młodzieżowym Domem Kultury – udział dzieci w konkursach, teatrzykach, wystawach prac.
  • Komendą Miejską Policji – udział w pokazach i zajęciach z bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
  • Komendą Straży Pożarnej – udział w pokazach i zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.
  • Strażą Miejską – udział w pokazach i zajęciach edukacyjnych.
   

  Działalność przedszkola jest promowana w środowisku lokalnym poprzez:

  • dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
  • prowadzenie kroniki przedszkolnej,
  • prowadzenie strony internetowej  przedszkola,
  • organizowanie uroczystości między-przedszkolnych i festynów rodzinnych,
  • zapraszanie do przedszkola przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji użyteczności publicznej.