01.09.2021 – 17.09.2021 - "Supersmyki witają przedszkole"

Cel ogólny: Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Rozwijanie kompetencji społecznych: integrowanie się z grupą rówieśniczą, wdrażanie do zgodnej zabawy, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu – wprowadzenie Kodeksu Przedszkolaka.
  • Wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
  • Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności – poznawanie swoich mocnych i słabych stron.

Współpraca z rodzicami

  • Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
  • Udział rodziców w zebraniu grupowym
  • Ustalenie zasad przepływu informacji.
  • Poznawanie środowiska rodzinnego dzieci poprzez rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami.