07.03.2022 - 18.03.2022 - A w przyszłości będę..poznajemy różne zawody

Cel ogólny: przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów oraz uświadomienie znaczenia pracy ludzi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • zapoznanie z zawodem kucharza podczas wizyty w kuchni przedszkolnej
  • budzenie szacunku wobec ludzi różnych zawodów
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
  • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
  • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
  • wprowadzenie litery: „p, P ”–  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
  • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – dzieci starsze

Współpraca z rodzicami:

  • zapoznanie z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy
  • zaspokajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną poprzez zachęcanie dzieci do interesowania się pracą zawodową i domowymi zajęciami rodziców