01.09.2021 - 17.09.2021 - "Smerfny kodeks przedszkolaka"

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poszerzenie wiadomości dzieci dotyczących postaci bajkowych jakimi są Smerfy.
  • Wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w grupie.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Powtórzenie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek.
  • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.