27.02.2023 - 10.03.2023 - ,,Poznajemy zawody.. a ja kim będę w przyszłości?”

Cel Ogólny: przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów oraz uświadomienie znaczenia pracy ludzi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • zapoznanie z zawodem kucharza podczas wizyty w kuchni przedszkolnej
  • budzenie szacunku wobec ludzi różnych zawodów
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
  • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat – praca

Współpraca z rodzicami:

  • zapoznanie z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy
  • zaspokajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną poprzez zachęcanie dzieci do interesowania się pracą zawodową i domowymi zajęciami rodziców